Links hardware

  • Kategorija: ,
  • Klijent: Links hardware
  • Lokacija: Glamočka ul. 1, 10000, Zagreb
  • Radovi - Demontaža hidropaka za vodu
    - Ugradnja hidroforske pumpe
    - Spajanje hidroforskog spremnika na mrežu objekta
    - Iskopi i sanacija glavne dovodne cijevi od hidroforskogspremnika do objekta